1. De vereniging 'Ghent Ghosts' is een feitelijke vereniging ('FV'), opgericht voor onbepaalde duur.
 2. Het doel van de vereniging is : het op regelmatige basis recreatief beoefenen van de ijs- en inline hockeysport, en dit het gehele jaar door. Zowel de FV als haar leden beogen rechtstreeks noch onrechtstreeks enig winstoogmerk of vermogensvoordeel.
 3. Het maximum aantal leden is beperkt. Het minimum is vastgesteld op 3. Het maximum is vastgesteld op 80 leden. Een wijziging van het ledenbestand om welke reden ook, zoals overlijden, ontslag, afzetting, kan niet leiden tot ontbinding van de FV.
 4. Het dagelijks bestuur, gevormd door voorzitter, penningmeester en secretaris benoemt en ontslaat de leden. Deze bestaat uit:
  • Voorzitter : Ief Carels
  • Penningmeester : Kenny Vande Walle
  • Secretaris : Kevin Cocquyt
  • Coach : Jeffrey Vanhaeren
 5. Indien een van de leden van het dagelijks bestuur niet langer in de mogelijkheid verkeert om te besturen (ziekte, overlijden, ontslag...) zal een vervanger door de andere bestuursleden ter goedkeuring voorgedragen worden tijdens een bijzondere algemene ledenvergadering, samen te roepen op eender welk tijdstip tijdens het jaar. Deze bijzondere algemene ledenvergadering zal geldig zijn, indien minstens de helft van alle leden komt opdagen. Het aspirant-bestuurslid zal kunnen aantreden indien de helft +1 van alle op de bijzondere algemene ledenvergadering aanwezige leden hun goedkeuring geven.
 6. Het dagelijks bestuur stelt eenmaal per jaar, in de maand september de begroting op voor het komende jaar. Deze wordt op het eind van de maand september aan alle leden toegelicht tijdens de algemene ledenvergadering.
 7. In geval van ontbinding van de feitelijke vereniging benoemt een door het dagelijks bestuur samengeroepen bijzondere algemene ledenvergadering één of meer vereffenaars. Zij bepaalt hun bevoegdheid en, in de geest van het in artikel 2 omschreven doel, de bestemming die aan het vermogen van de FV moet worden gegeven.
 8. De leden van de FV en hun rechtsopvolgers hebben zowel tijdens het bestaan als na de ontbinding van de feitelijke vereniging, geen enkele persoonlijke aanspraak op het vermogen van de FV.
 9. Tenzij in deze statuten anders is bepaald, zijn alle ter zake dienstige regels van het burgerlijk recht toepasselijk.

Opgemaakt te Tielt op 14/11/2011